Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

       Ing. Libor Jirásek
       IČ: 16066073
       DIČ: CZ6205131262
       se sídlem 36001 Kolová 194
       web: www.apiterapeut.cz
       (dále jen „prodávající“) 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.apiterapeut.cz (dále je „internetový obchod“).

 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o službách (dále jen služba) a cenách 

 1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých služeb v katalogu internetového obchodu. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně dohodnutých podmínek.

 2. Veškerá prezentace služeb umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.

 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o způsobech poskytnutí služby. Informace o poskytnutí služby uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případě, kdy je služba poskytována v rámci území České republiky.

 4. Případné slevy z kupní ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. 

 2. Kupující provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodu. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu, způsob platby a čas poskytnutí.

 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 4. Provedení úhrady prostřednictvím platebních metod, které jsou kupujícímu nabídnuty jako součást nákupního košíku v prostředí internetového obchodu, za objednané služby je oběma stranami chápáno jako uzavření kupní smlouvy.

 5. Neprodleně po objednání služeb, provedení úhrady a jejího připsání na účet prodávajícího zašle prodávající kupujícímu automatický doklad o provedeném nákupu a jeho úhradě. Přílohou tohoto potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. 

 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny služeb v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o jejím přijetí v novém znění kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání služby

 1. Cenu služeb dle kupní smlouvy kupující uhradí prostřednictvím využití platebních metod, nabídnutých k tomuto účelu v internetovém obchodu.

 2. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 3. Služba je kupujícímu dodána osobním odběrem v provozovně prodávajícího v obci Háje 17.

 4. Při převzetí služby je kupující vyzván, aby službu shledal v souladu s objednávkou a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně řekl odpovědné osobě v místě poskytnutí. 

 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je zaslán na e-mailovou adresu kupujícího.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

2. Lhůta pro odstoupení se sjednává bezprostředně po poskytnutí služby.

 

3. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, pokud do té doby už službu se svým výslovným souhlasem nevyčerpal. Byla-li      služba poskytnuta jen částečně, bude také jen částečně uhrazena. Pokud služba byla poskytnuta úplně, bude zákazník informován o nemožnosti od smlouvy odstoupit (§ 1818, § 1820 odst. 1 písm. f, § 1823, § 1829 a § 1834, 1836 a) a 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

 

4. Zákazník nemůže odstoupit u smlouvy, jejíž součástí je ubytování na konkrétní termín (§ 1837, § 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

 

5. Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží od okamžiku uzavření smlouvy. Následující den potom je prvním dnem 14denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat i poslední den 14denní lhůty (§ 605, § 607, § 1818, § 1829 odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.).

 

6. O odstoupení od smlouvy musí zákazník prokazatelně informovat a naplnit znaky pro platnost a účinnost takového kroku (§ 1818, § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nařízení vlády č. 363/2013 Sb.,).

 

7. Klient má právo na storno - do tří měsíců bezplatné, od tří do jednoho měsíce před plánovaným začátkem pobytu je storno 40 procent ceny. Lhůta kratší než měsíc, ale delší než týden, znamená 70% storno, a zrušení méně, jak 7 dnů, ale více jak 24 hodin před pobytem je storno ve výši 90 % ceny pobytu. Méně než 24 hodin před plánovaným pobytem je storno 100 % ceny.

 

8. V případě zájmu o jiný termín může klient z vážných důvodů, například zdravotních, požádat o nabídku nového termínu. Bude-li to v našich možnostech bez narušení termínů dalších klientů, rádi vyhovíme.

 

9. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy poskytnuté služby, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, a v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 

10. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nedostupnosti služby. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba při převzetí nemá vady. 

 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat směnu či opravu služby, případně přiměřenou slevu z kupní ceny. Odstoupení od smlouvy je možné až po naplnění zákonných znaků pro takový krok.

 3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má služba podstatnou vadu.

 4. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 6. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že služba bude poskytnuta jiným způsobem, tudíž, že nemá vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 9. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 10. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění, evidence zemědělského podnikatele a povolení Státní veterinární správy, jakož i Státní zemědělské a potravinářské inspekce a je nositelem příslušné registrace pro potravinářské podniky a zpracování vedlejších živočišných produktů. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11. 1. 2024

Ing. Libor Jirásek, v. r.

Zpět do obchodu